Genomic-based Germplasm Compare

A pairwised comparison method to identify similar genetic regions and shared CNV regions.

Citation

Zhengzhao Yang, Zihao Wang, Wenxi Wang, Xiaoming Xie, Lingling Chai, Xiaobo Wang, Xibo Feng, Jinghui Li, Huiru Peng, Zhenqi Su, Mingshan You, Yingyin Yao, Mingming Xin, Zhaorong Hu, Jie Liu, Rongqi Liang, Zhongfu Ni, Qixin Sun, Weilong Guo, ggComp enables dissection of germplasm resources and construction of a multiscale germplasm network in wheat, Plant Physiology, 2022; kiac029, https://doi.org/10.1093/plphys/kiac029


Technical contact: Yang, Zhengzhao; E-mail: yangzhegnzhao@cau.edu.cn
Corresponding contact: Guo, Weilong; E-mail: guoweilong@cau.edu.cn